ศาลเจ้าชิโนะสึ

นี่คือ ศาลเจ้าชิโนะสึ
ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นเทพพิทักษ์หมู่บ้านนะคะโนะโชมาแต่ในอดีต ไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มเปิดศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ค้นพบป้ายมุนะฟุดะที่ใช้บันทึกวันที่ทำการก่อสร้างและวางไว้บนเพดานอาคารระบุไว้ว่าสร้างในปีที่ 2 ของรัชสมัยโคโช (ค.ศ. 1456) ทำให้ทราบได้ว่าทางศาลเจ้ามีมาตั้งแต่ในช่วงกลางสมัยมุโระมะจิแล้ว มีเทพเจ้าประจำศาลเจ้าคือ สุสะโนะโอะโนะมิโคะโตะ
อาคารศาลเจ้า ณ ปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปีที่ 4 ของรัชสมัยมังจิ (ค.ศ. 1661) ที่ ฮอนดะ โทะชิสึกุ เป็นผู้ปกครองเขต
ประตูด้านหน้า เป็นประตูปราสาทของปราสาทเซะเซะ โดยถูกย้ายมาตั้งไว้ที่ศาลเจ้าชิโนะสึนี้ในปีที่ 5 ของรัชสมัยเมจิ(ค.ศ. 1872) มุงหลังคาด้วยกระเบื้องทรงกระบอกและแบบแผ่นสลับกันที่เรียกว่าฮองกะวะระบุคิ และเป็นประตูแบบโคไรมงที่มีประตูเล็กด้านข้าง ทำให้สัมผัสถึงความสง่าของปราสาทชื่อดังในอดีต

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ(ประตูหน้า)

กลับไปที่รายชื่อ