เขตอยู่อาศัยรอบปราสาทเซะเซะในอดีต

นี่คือ เขตอยู่อาศัยรอบปราสาทเซะเซะในอดีต
ในสมัยเอะโดะ ท่านโทคุกะวะ อิเอะยะซุได้สั่งรื้อปราสาทโอสึ และให้สร้างปราสาทเซะเซะขึ้นใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะทำเพื่อเป็นการแบ่งหน้าที่ของแต่ละเขตให้ชัดเจน คือให้โอสึเป็นเมืองการค้า และเซะเซะเป็นเมืองของการทหาร
โดยเขตอยู่อาศัยรอบปราสาทเซะเซะนั้น อยู่ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านนิชิโนะโช หมู่บ้านเซะเซะ หมู่บ้านเบปโปะ ฯลฯ โดยมีถนนโทไคโดผ่านระหว่างหมู่บ้าน โดยสร้างอาคารบ้านร้านค้า และบ้านของตระกูลขุนนางนักรบที่ทั้ง 2 ฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของถนน ที่ด่านทางเข้าด้านทิศเหนือตั้งเป็นด่านใหญ่โอสึกุจิ และทางเข้าด้านทิศใต้ตั้งเป็นด่านใหญ่เซะตะกุจิ จากบันทึก “โอมิโระคุ” ในปีที่ 2 ของรัชสมัยโจเคียว (ค.ศ. 1685) มีหลังคาเรือนทั้งหมด 930 หลังคาเรือน แบ่งออกเป็นบ้านซะมุไร 499 หลังคาเรือน บ้านร้านค้า 409 หลังคาเรือน และวัด 22 วัด มีประชากรรวม 3,094 คน
ปัจจุบัน ทิวทัศน์เมืองของถนนโทไคโดในอดีตนี้อยู่ขนานกับทางรถไฟฟ้าเคฮัง โดยยังมีบรรยากาศในอดีตให้พอจิตนาการเห็นภาพในสมัยนั้นจากกำแพงดินของร่องรอยบ้านขุนนางนักรบในอดีต และทางเดินเล็กที่คดเคี้ยว ฯลฯ

กลับไปที่รายชื่อ