เจดีย์ของโฮเคียวอินโต

ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของวัดบิชามอนโดะ ทางด้านหน้าของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เมอิโดะ,มีความสูงประมาณ 182 เซนติเมตรจากฐานจนถึงองค์พระเจดีย์ ถึงแม้ว่าอายุของการสร้างยังไม่ระบุชัดเจน ดูเหมือนว่าจะเป็นงานในช่วงยุคนันโบคุ-โฉะ สัดส่วนของบริเวณฐาน เจดีย์ ยอดเจดีย์ถูกจัดอย่างลงตัว เช่น โคซามะ ตัวอักษรสันสกฤตของเจดีย์ ส่วนห้อยอาคาร(ประกอบขึ้นจากเส้นโค้งสองชิ้น) เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของยุคนันโบคุ-โฉะ ตามลำดับ ปัจจุบันด้าโรยด้วยทรายจากสถานที่แสวงบุญในเกาะชิโกกุซึ่งคุณามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้

จำแนกประเภท
วัตถุศิลปะที่สำคัญ

กลับไปที่รายชื่อ