งานคันบุสึเอะ

เป็นพิธีทางศาสนาพุทธที่จัดขึ้นเพื่อระลึกและฉลองเนื่องในวันประสูติของพระพุทธเจ้า โดยเรียกกันทั่วไปที่ญี่ปุ่นว่า “ฮะนะมัสสึริ” จัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายนของทุกปี
งานคันบุสึเอะที่จัดขึ้นที่พระอุโบสถคองโดในปัจจุบัน ถูกฟื้นฟูขึ้นตอนที่สร้างซุ้มดอกไม้ฮะนะมิโด และพระพุทธรูปเกี่ยวกับการประสูติ “ทันโจบุสึ” ขึ้นในปีที่ 5 ของรัชสมัยเกนบุน (ค.ศ. 1740)
ในการทำพิธี จะนำซุ้มดอกไม้ฮะนะมิโดที่มีพระพุทธรูปทันโจบุสึตั้งอยู่มาไว้ที่โซนชั้นในของพระอุโบสถคองโด และพระสงฆ์จะสวดมนต์บทที่เป็นการยินดีในการประสูตรของพระพุทธเจ้า และสรงน้ำพระด้วยน้ำชาอะมะชะและสวดเพื่อขอบคุณสำหรับพระคุณของพระพุทธเจ้า หลังจากนั้นจึงทำการสวดมนต์ตามบทสวดของวัดมิอิเดระ

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 8 เมษายน
สถานที่จัด
พระอุโบสถคองโด (คองโด) วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ