งานเทศกาลเคะมะริมัสสึริ

เป็นงานเทศกาลพิธีของศาลเจ้าฮิระโนะที่มีเทพเซไดเมียวจิน “เทพเจ้าของเคะมะริ” เป็นเทพพิทักษ์
เคะมะริ(คล้ายการเตะตะกร้อที่ทำมาจากหนัง)กำเนิดในประเทศจีน และเผยแพร่เข้ามายังประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับการเข้ามาของศาสนาพุทธในสมัยอะซุคะ หลังจากนั้นได้รับความนิยมในสมัยเฮอัน โดยถือเป็นการเล่นของผู้คนตระกูลสูง
ในวันงานเทศกาล จะมีการเล่นเคะมะริถวายที่ลานหน้าอาคารศาลเจ้าฮองเดน โดยกลุ่มอนุรักษ์เกียวโตชูคิคุ โดยจะจัดพื้นที่สำหรับเล่นเคะมะริ “มะริ โนะ นิวะ” เป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยมีขนาดกว้างด้านละ 15 เมตร จะมีผู้เล่นที่เรียกว่า “มะริอะชิ” ที่สวมหมวกเอะโบะชิ สวมเสื้อคลุมซุยคัน นุ่งมะริฮะคะมะ และใส่รองเท้ามะริคุสึ ล้อมรอบเป็นวงกลม เตะมะริที่ทำมาจากหนังกวาง เป็นการแสดงประเพณีการเล่นของผู้คนตระกูลสูงที่หรูหรางดงาม โดยจะรู้สึกได้ถึงความเก่าแก่ของประเพณีนี้

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 9 สิงหาคม
สถานที่จัด
ศาลเจ้าฮิระโนะ

กลับไปที่รายชื่อ