งานเทศกาลโรโคะคุไซ

เป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าโอมิจิงกู และศาลเจ้าอิไว ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีความสัมพันธ์กับจักรพรรดิเทนจิ
จากบันทึก “นิฮองโชะคิ” ในวันที่ 25 เมษายน ปีที่ 10 (ค.ศ. 671) ของรัชสมัยเทนจิ ท่านจักรพรรคิเทนจิได้ใช้นาฬิกาน้ำในการนับเวลาเป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้ระฆังและกลองแจ้งเวลาแก่ประชาชนที่อยู่ในโอสึเคียว โดยเมื่อทำการเปลี่ยนมานับตามปฏิทินสุริยคติ จะตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งให้เป็น “วันที่ระลึกของเวลา” ตั้งแต่ปีที่ 9 ของรัชสมัยไทโช (ค.ศ. 1920) เพื่อยกย่องความเป็นเลิศของจักรพรรดิเทนจิ และมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้มีความใส่ใจกับเวลาเพื่อให้สามารถปรับการใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
งานเทศกาลโรโคะคุไซนี้ จะมีผู้ที่ทำการค้าเกี่ยวกับนาฬิกา ฯลฯ มาร่วมไหว้สักการะ เพื่อขอบคุณเทพเจ้าผู้สร้างเวลา โดยมีการจัดพิธีทางศาสนา เช่น ถวายนาฬิกา และแสดงเครื่องเล่นดนตรีแบบอดีต ฯลฯ

開催期間
วันที่ 10 มิถุนายน
開催地
ศาลเจ้าโอมิจิงกู / ศาลเจ้าอิไว

กลับไปที่ดัชนี