งานเนะฮังเอะ

งานเนะฮังเอะ หรือมีชื่อเรียกอื่นของงานนี้ว่า “เนะฮังโค” เป็นพิธีทางศาสนา ที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงบุญคุณของคุณธรรมของพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน วันที่ 15 เดือน 2 ตามปฏิทินโบราณ
งานเนะฮังเอะในปัจจุบันถูกฟื้นฟูขึ้นในปีที่ 15 ของรัชสมัยเคโจ (ค.ศ. 1610) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี
ในพิธีจะแขวนภาพพระนอนที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่พระอุโบสถคองโด โดยเป็นภาพขนาดใหญ่แสดงรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงอยู่ในท่านอน หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ ฝั่งตะวันตก และนอนตะแคงขวา มีสาวกหลักทั้งสิบ พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย และสัตว์ต่างๆนานา รวมไปจนถึงแมลงต่างๆล้อมรอบพระพุทธเจ้า และเศร้าโศรกเสียใจที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน
ในงานพิธี พระสงฆ์จะยกของถวายไว้สูง และสวดมนต์ด้วยน้ำเสียงที่เศร้าโศรกที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานในขณะที่เดินเวียนอยู่ที่หน้ารูปพระนอนนี้

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 15 มีนาคม
สถานที่จัด
พระอุโบสถคองโด (คองโด) วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ