งานนินโนเอะ

ในวันที่ 8 มกราคมของปีใหม่ จะจัดงานนินโนเอะขึ้นที่พระอุโบสถคองโด
งานนินโนเอะ เป็นงานพิธีทางศาสนา โดยจะทำการสวดมนต์พระสูตรนินโน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 ของพระสูตรคุ้มครองประเทศ ที่จะทำให้สามารถป้องกันภยันตรายต่างๆจากภัยธรรมชาติ ทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข ประชาชนทุกคนทุกอาชีพอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มทำมาตั้งแต่ปีที่ 6 ของรัชสมัยจักรพรรดิไซเม (ค.ศ. 559) และทำกันอย่างคึกคักในช่วงสมัยเฮอัน
สำหรับที่วัดมิอิเดระ จากบันทึก “ออนโจจิเดนคิ” มีระบุไว้ว่า ได้มีการสวดมนต์ถวายแบบนินโนโคด้วยพระ 100 รูปในปีที่ 3 ของรัชสมัยโจเรียคคุ (ค.ศ. 1039) แต่มีการฟื้นฟูและปฏิบัติในรูปแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่มีการฟื้นฟูสร้างพระอุโบสถคองโกขึ้นใหม่ และได้รับการถวายของพระสูตรนินโนร้อยเล่ม ในปีที่ 7 ของรัชสมัยเคโจ (ค.ศ. 1602) เป็นต้นมา
ที่ตรงกลางด้านในของพระอุโบสถคองโด มีรูปพระที่เรียกว่าโกะไดริคิคุ, โกะไดริคิซอน ขนาดใหญ่แขวนไว้ เป็นภาพของพระโพธิสัตว์หน้าพิโรธที่วาดไว้ 5 มุมหน้า ที่เป็นพระประธานในพิธีงานนินโนเอะนี้ และจะถือใบชิคิมิ 1 กำ เดินสวดมนต์ภายในพระอุโบสถเพื่ออธิษฐานขอให้บ้านเมืองมีความสงบสุข

ระยะเวลาในการจัด
วันที่ 8 มกราคม
สถานที่จัด
พระอุโบสถคองโด (คองโด) วัดออนโจจิ

กลับไปที่รายชื่อ