นิโอยโนะโชเกียว

เป็นบันทึกของวัดอิชิยะมะเดระที่เรียกว่า “นิโอย โนะ โชเกียว” โดยเป็นชุดม้วนบันทึกพระสูตรที่มีการสืบทอดต่อกันมาโดยเจ้าอาวาสตั้งแต่ในสมัยอดีต โดยเป็นบันทึกที่เขียนขึ้นโดย พระชุนนิวไนคุ เจ้าอาวาสรุ่นที่ 3 และถูกระบุให้เป็นสมบัติของประเทศ
พระชุนนิวไนคุออกจากบ้านแต่ยังเยาว์วัย ได้ออกบวชกับพระคันเกน พระในนิกายชินกอนชู โอะโนะริว และได้ตัดขาดจากโลกภายนอกและเข้าจำวัดที่ฟุเกนอิน ในวัดอิชิยะมะเดระ โดยวันที่ 25 ตุลาคม ปีที่ 21 ของรัชสมัยเอนกิ (ค.ศ. 921) พระคันเกนได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิไดโกะ ให้เข้าไปประจำอยู่ที่เรือนเก็บร่าง(โกะเบียว) ของท่านโคโบไดชิ ในโอะคุโนะอินที่เขาโคยะซัง พระชุนนิวก็ได้ติดตามไปด้วย โดยในระหว่างที่ทำพิธีเปลี่ยนชุดจีวรให้กับท่านโคโบไดชิ (โอะโคะโระโมะกะเอะชิคิ) ได้ไปสัมผัสกับจีวรของท่าน ทำให้มีกลิ่นหอมติดอยู่ที่มือของพระชุนนิวไปตลอด และเรียกพระคัมภีร์ที่ใช้มือของพระชุนนิวที่มีกลิ่นหอมติดอยู่นั้นคัดลอกตัวอักษรว่า “นิโอยโนะโชเกียว” และกลิ่นหอมของท่านโคโบไดชินั้นก็จะติดไปที่พระคัมภีร์นั้นด้วย

ゆかりの地
ภายในบริเวณพื้นที่ วัดอิชิยะมะเดระ

กลับไปที่ดัชนี