อิชิยามะเดระ เร็นเนียวโดะ

ปัจจุบันนักบวชผู้บริสุทธิ์นาม เร็นเนียว ผู้ซึ่งพำนักอยู่ที่เร็นโย-โดะ มันเป็นอาคารที่สร้างขึ้นด้วย คาเกะ-ซุคุริ (การก่อสร้างบริเวณหน้าผา) บนหน้าผาแร่โวลาสโทไนส์ ในช่วงยุค เคโชะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ใช้บูชากอนเก็นที่ 38 และยังใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมสำหรับนิกายชินโต ตลอดจนเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับชาวพุทธอีกด้วย นี่ยังเป็นสถานที่สำคัญซึ่งแสดงถึงการนมัสการของวัดอะกิระมิสสึ

จำแนกประเภท
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
สมัย
ปีที่7ของยุคเคโช

กลับไปที่รายชื่อ