โคมไฟในสวนของโท-อิน

บนเส้นทางที่ไปสุสานของโทอินชิโช ไดชิ (TōinChishō Daishi) จะเรียงรายไปด้วยโคมไฟหิน(โทโร, tōrō) ถูกนำมามอบโดยทังได (tandai)

สมัย
ยุคเอโดะ

กลับไปที่รายชื่อ