บล็อก

วัดกอนโชจิ

เป็น 1 ใน 5 ของวัดแยกย่อยของวัดมิอิเดะระ โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดทะคะคันนง” โ...

วัดอุนจูจิ

เป็นวัดที่มีความสัมพันธ์กับฟุจิวะระโนะฮิเดะซะโตะที่โด่งดังว่าได้ปราบตะขาบยักษ์จากเขามิคะมิยะมะ วัดถู...

วัดเคะไคจิ

เป็นวัดในนิกายโจโดะชู เล่ากันว่าพระไซเนนเป็นผู้สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเรือนที่พักของ ฟุจิวะระโนะ...

วัดไดเรนจิ

เล่าสืบกันมาว่าพระเอนไคโอะโชเป็นผู้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 876 ในยุคสมัยเฮอัน โดยในตอนแรกเป็นวัดในนิกายเท...

วัดอันโยจิ

เล่าสืบกันมาว่าพระจิโชไดชิซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิกายเทนไดจิมอนชู เป็นผู้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 862 และได้เป...

วัดทะนะคะมิฟุโดจิ

เป็นวัดในนิกายเทนไดจิมอนชูที่ตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาทะนะคะมิยะมะ มีชื่อทางการว่า “วัดไทจินซังฟุโ...

ศาลเจ้าฮอนดะ

มีเทพเจ้าของศาลเจ้า 4 องค์ที่ถือเป็นบรรพบุรุษของตระกูลฮอนดะที่ทำให้ตระกูลกลับมามีชื่อเสียง คือ ฮอนดะ...

ศาลเจ้าอะคิบะ

มีเทพเจ้าของศาลเจ้า 2 องค์ คือ คะกุซึจิโนะมิโคะโตะ และ โอคุนินุชิโนะมิโคะโตะ เนินที่ศาลเจ้าตั้งอยู่ ...

ศาลเจ้าฮิโคะตะอินะริ

กล่าวกันว่าในอดีตเคยตั้งอยู่ไปทางด้านฝั่งทะเลสาบ โดยอยู่ภายในบริเวณเรือนคุระเก็บของชื่อ “สะวะก...

ศาลเจ้าเอะบิสุ

เทพเจ้าประจำศาลเจ้าคือ เทพเอะบิสุโนะมิโคะโตะ โดยศาลเจ้าอยู่กลางแจ้ง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านคนในพื้นที่แค...

ศาลเจ้าชิโดะริ

เพราะเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บนเนินของสุสานโบราณอะคะซึคะ จึงมีชื่อเรียกที่รู้จักอีกชื่อว่า “เทพอ...

ศาลเจ้าอุมะกะมิ

มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ศาลเจ้าโคโชโซเซไดจินกู” แต่เดิมตั้งอยู่ในโรงเช่าม้าเพื่อใช้เป็นพา...

วัดยะมะกะมิฟุโด

เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยปีราชสมัยกังเกียว โดยพระจิโชไดชิเอนจินผู้ก่อตั้งวัดมิอิเดะระ ชื่อเต็มคือ &#...

ศาลเจ้าอุสะฮะจิมัง

เทพเจ้าประจำศาลคือ จักรพรรดิโอจิน ตั้งอยู่บริเวณกลางเขาอุสะยะมะที่อยู่ทางทิศตะวันตกของศาลเจ้าโอมิจิง...

ศาลเจ้าอะวะซึ

3 เทพเจ้าประจำศาลได้แก่ โอคุนินุชิโนะมิโคะโตะ, ทะนะคะ สึเนะโยะ, และคนที่เป็นผู้บุกเบิกอะวะซึ ไดโดจิ ...

ศาลเจ้าโทะกะคุชิ

เป็นศาลเจ้าที่ได้รับการสักการะบูชาว่าคุ้มครองหมู่บ้านฮิระซึมาตั้งแต่อดีต โดยเล่าสืบกันมาว่าได้มีการอ...

ศาลเจ้าฮะยะโอะ

ตั้งอยู่บริเวณช่วงกลางของภูเขานะกะระ มีทะเคะฮะยะสุสะโนะโอะโนะมิโคะโตะเป็นเทพเจ้าประจำศาลในอาคารหลักท...

วัดไดนิจิจิ

เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไดนิจิยะมะ โดยปัจจุบันไม่มีพระจำวัด ที่มาของชื่อเขาไดนิจินั้น พระเกียวคิใน...

ศาลเจ้าชินกู

ศาลเจ้าตั้งอยู่ในภายป่าที่เรียกว่า “เทะระเบะโนะโมะริ” ที่อยู่บริเวณเชิงเขาทางทิศใต้ของภู...

วัดไซเรนจิ

ปัจจุบันเป็นวัดในนิกายโจโดะชู แต่มีระบุไว้ในการบันทึกของวัดว่า แต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งของวัดอิชิยะมะเด...

ศาลเจ้านันโกโกะเรียว

เทพเจ้าประจำศาลเจ้าคือ คิบิโนะมะคิบิ ขุนนางชั้นสูงอุไดจิน ซึ่งเป็นทั้งขุนนางแล้วยังเป็นนักปราชญ์ในสม...

ศาลเจ้าคิตะโอจิโกะเรียว

เทพเจ้าประจำศาลเจ้าคือ จักรพรรดิโคบุน (โอโทะโมะโนะมิโคะ) เป็นศาลเจ้าที่มีเทพเจ้าองค์กันกับของศาลเจ้า...

ศาลเจ้าโทะริอิกะวะโกะเรียว

เทพเจ้าประจำศาลคือจักรพรรดิโคบุน โดยในบันทึกของศาลเจ้าได้ระบุไว้ว่าท่านโอโทะโมะโนะมิโคะที่แพ้ในการรบ...

ศาลเจ้าจิคะสึโอะ

เทพเจ้าประจำศาลเจ้าคือ ฮองดะวะเคะโนะมิโคะโตะ โดยเป็นการอัญเชิญเทพฮะจิมังมา ก่อนหน้านี้ ศาลเจ้านี้จึง...

ศาลเจ้าชิโนะสึ

นี่คือ ศาลเจ้าชิโนะสึ ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นเทพพิทักษ์หมู่บ้านนะคะโนะโชมาแต่ในอดีต ไม่ทราบแน่ชั...

ศาลเจ้าเซะคิเซะมิมะรุ

นี่คือ ศาลเจ้าเซะคิเซะมิมะรุ คาดว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ “โอวซะคะ โนะ เซะคิ...

ศาลเจ้าคะระซะคิ

นี่คือ ศาลเจ้าคะระซะคิ เป็นศาลเจ้าย่อยศาลหนึ่งของศาลเจ้าฮิโยะชิไทชะ กล่าวต่อกันมาว่าสร้างขึ้นในสมัยจ...

ศาลเจ้าวะดะ

นี่คือ ศาลเจ้าวะดะ จากบันทึกเล่าของศาลเจ้า ได้บอกไว้ว่าเริ่มกราบไหว้กันในปีที่ 34 ของรัชสมัยฮะคุโอ (...

วัดโชโฮจิ

นี่คือ วัดโชโฮจิ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาของเขาอิวะมะที่มีความสูง 443 เมตร โดยอยู่บริเวณช่วงต่อระ...

ศาลเจ้าอิวาอิ

ศาลเจ้าอิวาอิมีการถูกค้นพบในช่วงยุคสมัยของจักรพรรดิเท็นจิ มีการประดิษฐานเทวรูปเป็นเสาหกเหลี่ยม เช่นจ...

ศาลเจ้าเซเซะ

ศาลเจ้าเซเซะว่ากันว่าเป็นถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยนารา ในยุคกลางได้รับความเคารพศัทธาจากขุนศึกต่าง ๆ ด้วย...

ศาลเจ้าเท็นซน

จักรพรรดิคานมุเป็นเทพแห่งการขนส่งทางทะเลที่ถูกเคารพแห่งศาลเจ้าเท็นสัน (Tenson) และมีชื่อเสียงในงานเท...

ศาลเจ้าทาเคเบะ-ไทฉะ

ตั้งอยู่ประมาณ 500 เมตรทางทิศตะวันออกของสะพานหินเซตะ เรียกได้ว่าเป็นโอมิ อิชิโนมิยะ หนึ่งในกลุ่มคนที...

ศาลเจ้าโอมิ-จิงกุ

ศาลเจ้าโอมิ-จิงกุมีจักรพรรดิเทนจิเป็นพระเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแด่จักรพรรดิเทนจิท...

วัดเก็นชู-จิ

จนกระทั่งช่วงกลางของยุคเอะโดะมีหลุมของคิโศะ โยชินากะ (Kiso Yoshinaka) ถูกฝังอยู่ แต่มัทสึโอะ บาโฉะ (...

วัดโฮเมียว-อิน

มันถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางของยุคเอโดะโดยกิซุย โอโฉะภายในวัดมิอิเดระ ตั้งแต่นั้นมาก็ได้ผลิตพระสงฆ์ออกม...

วัดมิอิเดระ

เป็นบ่อน้ำพุมหัศจรรย์ (น้ำบาดาล) ในจังหวัดซึ่งจักรพรรดิทั้งสาม เท็นจิ เท็นมุ จิโตะ นั่นคือเหตุผลว่าท...

วัดหลักบิมโยจิ

บิเมียวจิเป็นหนึ่งในวัดของมิอิเดระ วัดนี้แยกออกมานี้ถูกสร้างขึ้นในยุคเฮอัน เมื่อศาสนาพุทธได้รับความน...

ศาลเจ้าจูฮาชิเมียว

จูฮะชิเมียวจินเป็นเทพที่ปกป้องวัดการัน (สันสกฤต: สันการามะ) อารามสถานที่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนทางพุทธศา...

วัดโฮจู-อิน

โฮจู-อินขึ้นตรงต่อวัดนันอินของวัดมิอิเดระ ในอดีตเคยถูกเรียกว่าชิกาคูโบะ มันถูกบูรณะในช่วงยุคเคโช (16...

วัดฮนจู-อิน

ฮนจูอินเป็นวิหารแห่งวัดของนักบวชที่ขึ้นต่อวัดนันอิน ในวัดมิอิเดระ ซึ่งได้รับการบูรณะโดยโชโยโบ โจเค็น...

วัดเมียงกง-อิน

เมียวกง-อินเป็นที่ตั้งของวิหารของพระสงฆ์ทางตอนใต้ของวัดมิอิเดระ ซึ่งได้รับการบูรณะในปีที่ 18 ของยุคเ...

วัดหลักซุยคันจิ

สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1040 โดยเมียวซน ไดโซโช (Myōson Daisōshō) และเป็นส่วนหนึ่งของวัดโกะเบรชโชะ (Gobessh...

วัดอิชิยามะเดระ

วัดหลัก,วัดอิชิยามะเดระ (นิกายชินงอน) เป็นเจ้าของบริเวณวัดที่เชิงภูเขาการันยามะ (Garanyama) ในเขตเมื...

ศาลเจ้าคินริวเรียว-ฉะ

มีการกล่าวว่าการจุติของพระไวโรจนพุทธะเป็นเทพผู้พิทักษ์วัดอิชิยามะเดระและปัดเป่าความชั่วร้ายเพื่อนำพา...

ศาลเจ้าริวโซะ กงเก็นฉะ

รอบ ๆ เนินเขาขนาดใหญ่ (บันไดหิน) คือ ริวโซะ กงเก็นฉะ สถานที่ซึ่งสร้างโดยหันไปทางทิศตะวันออกของอาคารห...