Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=53887 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

สะพานหินโกโฮฉะ (โกโฮเซ็นจินโดะ)

สะพานหินโกโฮฉะ (โกโฮเซ็นจินโดะ)
  • photo
  • movie

เป็นหินที่ใช้สร้างโซริบาชิที่แขวนอยู่เหนือโฮโจชิทางด้านหน้าของโกโฮฉะ ซึ่งสร้างขึ้นในปีที่ 10 ของยุคเคียวโฮะ ตามคำจารึกบนคานสะพาน สะพานแห่งนี้เป็นสะพานไม้ขนาดกว้างประมาณ 3.4 เมตรและมีความยาวประมาณ 10.5 เมตร ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานศิลปะที่สำคัญของประเทศในปี1948และได้รับการอนุมัติในปี11998ให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของเมืองโอสึพร้อมกับโกโฮฉะ เซ็นชินโดะและอื่น ๆ

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดชิกะ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ