Heritage

หอระฆัง (เครื่องรางวัดนันอิน)

หอระฆัง (เครื่องรางวัดนันอิน)
  • photo
  • movie

มันมีรูปแบบอย่างง่ายและการจัดวางที่สมดุลของโชโระ (หอระฆัง) กับหลังคาฮิวาดะบูกิ hiwadabuki รูปทรงคล้ายกระโปรง และส่วนล่างที่เรียกว่าฮากามะโกฉิ หอระฆังที่สร้างขึ้นในปี 1792 (ปีที่ 2 ของยุคเท็นไม) และบูรณะในปี 1814 (ปีที่ 11 ของยุคบุนกะ)

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดชิกะ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ