Heritage

วัดโฮจู-อิน

วัดโฮจู-อิน
  • photo
  • movie

โฮจู-อินขึ้นตรงต่อวัดนันอินของวัดมิอิเดระ ในอดีตเคยถูกเรียกว่าชิกาคูโบะ มันถูกบูรณะในช่วงยุคเคโช (1615 – 1624) โดยโฮจูโฮอิน ริวเคียวคุ อาคารถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปีที่ 7 ของยุเออิ (1778) และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของพิธีชงชารูปแบบเก่าของมิอิโดยผู้ก่อตั้งวัดมิอิเดระ

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ