ーー มรดกทางวัฒนธรรม ーー

Japanese Chinese Taiwan English
French Korean Thai

ก้อนหินมิโอะ โยโกะ-อิชิ

ก้อนหินมิโอะ โยโกะ-อิชิ

ก้อนหินมิโอะ โยโกะ-อิชิ

มีคนกล่าวว่ามิโอะ อากิสึกามิจะลงมาจากหินนี้และเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกว่าก้อนหินมิโอะ โยโกะ-อิชิ มิโอะ อากิสึกามิเป็นดินแดนที่เป็นของเทพแห่งเทิอกเขานาการะและอยู่ภายใต้การดูแลจากวัดนันอิน ของวัดมิอิเดระ

Map