Heritage


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=69229 in /home/miidera1200/www/otsurekishi/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ประตูสี่เสาโท-อิน

ประตูสี่เสาโท-อิน
  • photo
  • movie

โท-อินถูกสร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาคอรโดะ ไปทางคันนน-โดะซึ่งเป็นขั้นหนึ่งที่สูงกว่ากำแพงหินและกำแพงโคลน และถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่พื้นที่สำคัญซึ่งเป็นวัดของชิโฉะ ไดชิน ในปีแรกของยุคคันอิ (1624) ในตอนต้นของการก่อสร้างมันเป็นมุนะมงโดยไม่มีฮิคาเอะบาราชิ (เสาก้นหอย) เมื่อซ่อมเสร็จในปีที่ 4 ของยุคโจ-โอะ เสาถูกตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเสาหลักและได้ถูกเปลี่ยนเป็นหลังคารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีหน้าจั่วและต้นไซเปรส มีทางเดินหินที่นำไปสู่ประตูทั้งสี่และโคมไฟหินทั้งสองด้านถูกห้อมล้อมด้วยบรรยากาศที่บริสุทธิ์

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ