Heritage

โคมไฟในสวนของโท-อิน

โคมไฟในสวนของโท-อิน
  • photo
  • movie

บนเส้นทางที่ไปสุสานของโทอินชิโช ไดชิ (TōinChishō Daishi) จะเรียงรายไปด้วยโคมไฟหิน(โทโร, tōrō) ถูกนำมามอบโดยทังได (tandai)

ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ