Heritage

วิหารโท-อิน ไดโฉะ-โดะแห่งวัดอนโจจิ

วิหารโท-อิน ไดโฉะ-โดะแห่งวัดอนโจจิ
  • photo
  • movie

เป็นอาคารหลักของโทอิน (Tōin), สุสานชิโช ไดชิ (Chishō Daishi) มีลักษณะที่เรียบง่ายด้วยหลังคาสไตล์ฮิวะดะบุคิ (hiwadabuki) แต่ภายในประดิษฐานสมบัติของชาติเป็นรูปปั้นปางนั่งของชิโช ไดชิ (Chishō Daishi) และภาพวาดฟุโดเมียวโอ (Fudōmyōōō) สีทอง

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ