Heritage

โถงต้อนรับคันกาคุ-อิน วัดอนโจจิ

โถงต้อนรับคันกาคุ-อิน วัดอนโจจิ
  • photo
  • movie

โคจูอิน เคียะคุเอ็น (Kōjōin Kyakuden) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของโชะอิน (shoin) และเป็นที่รู้จักกันในแบบจำลองที่อยู่อาศัย ชุเด็นซุคุริ (shudenzukuri) และบุชิ (bushi) ช่วงสมัยของมุโระมะจิ (Muromachi) สร้างขึ้นในปี1600 (ปีที่ 5 ของเคะอิโชเอะระ, Keichō Era) โดยโมะอุริ เทะรุโมโทะ (Mōri Terumoto) แบ่งเป็น 9 ห้อง ในตอนใต้โอยุคิ (ōyuka) และในห้องที่หนึ่งและที่สองมีภาพวาดบนฟุซุมะ (fusuma) โดย คะโนมิซึโนะบุ (Kanō Mitsunobu)

จำแนกประเภทเฉพาะ สมบัติของชาติ
ตำแหน่ง 246 อนโจจิ-โฉะ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ