Heritage

รูปปั้นของมุราซากิ ชิกิบุ

รูปปั้นของมุราซากิ ชิกิบุ
  • photo
  • movie

รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของ มุระซะคิ ชิคิบุ (Murasaki Shikibu) ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง “นิทานของเก็งจิ” (The Tale of Genji) จากการสวดอ้อนวอนของวัดอิชิยามา (Ishiyamadera) ซึ่งตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของสวนเก็งจิ (Genji)

ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ