Heritage

หอพระคัมภีร์ อิชิยามะเดระ

หอพระคัมภีร์ อิชิยามะเดระ
  • photo
  • movie

นี่คือสถานที่ที่สร้างขึ้นจากท่อนซุงที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16 และจัดเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด โดยมันถูกสร้างขึ้นบนที่สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของวัดนี้
ในอดีตมันได้ถูกอุทิศให้กับ “พระไตรปิฎกของอิชิยามะเดระ” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น) รวมถึง “คำสอนศักดิ์สิทธิ์” (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น)

จำแนกประเภทเฉพาะ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง 1-1-1 อิชิยามะเดระ,เมืองโอสึ,จังหวัดชิกะ